Birds of kyushu

Popular spots in kyushu

Familiar birds in kyushu 479species

Grey Heron
Grey Heron
Grey Heron / Ardea cinerea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Great Egret
Great Egret
Great Egret / Ardea alba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eastern Spot-billed Duck
Eastern Spot-billed Duck
Eastern Spot-billed Duck / Anas zonorhyncha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Little Egret
Little Egret
Little Egret / Egretta garzetta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eurasian Coot
Eurasian Coot
Eurasian Coot / Fulica atra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Recently records

Japanese Pygmy Woodpecker
Japanese Pygmy Woodpecker / Yungipicus kizuki
Observe on Mon, 5/29/2023
Japanese Tit
Japanese Tit / Parus minor
Observe on Mon, 5/29/2023
Eurasian Tree Sparrow
Eurasian Tree Sparrow / Passer montanus
Observe on Mon, 5/29/2023
Common Moorhen
Common Moorhen / Gallinula chloropus
Observe on Mon, 5/29/2023
Barn Swallow
Barn Swallow / Hirundo rustica
Observe on Mon, 5/29/2023
Eastern Spot-billed Duck
Eastern Spot-billed Duck / Anas zonorhyncha
Observe on Mon, 5/29/2023
White-cheeked Starling
White-cheeked Starling / Spodiopsar cineraceus
Observe on Mon, 5/29/2023
Grey Heron
Grey Heron / Ardea cinerea
Observe on Mon, 5/29/2023
Little Egret
Little Egret / Egretta garzetta
Observe on Mon, 5/29/2023
Eurasian Coot
Eurasian Coot / Fulica atra
Observe on Mon, 5/29/2023

Prefectures

Hokkaido
Tohoku
Kanto
Hokushientsu
Tokai
Kansai
Chugoku
Shikoku
Kyushu